Перелік видань, експонованих на «Днях відкритого перегляду літератури» у науковій бібліотеці Інституту рибного господарства НААН

.

10-th International Conference on Copepoda, 13-19 July 2008, Pattaya, Thailand [10 Міжнародна конференція, присвячена веслоногим ракам]  : abstract book, 2008. — 278 p.

Antychowicz J. Przerostowa choroba nerek ryb [Пролиферативное заболевание почек у рыб] / J. Antychowicz. — Pulawy : Panstwowy instytut weterynaryjny, 2001. — 41 s.

Arai Ryoichi. Fish karyotypes. A check list [Каріотипи риб: перелік]  / R. Arai, 2011. — 340 p.

Carp culture in Europe : 2nd International Carp Conference, 12-13 September 2013, Wroclaw, Poland [Карповодство в Европе : Вторая Международная конференция по карпу]   / ed. A. Lirski, A. Pyc, A. Zaremba, 2013. — 94 р.

Gene expression and manipulation in aquatic organisms [Экспрессия генов и генетические манипуляции у водных организмов] / ed. S. J. Ennion, G. Goldspink, 1996. — 214 p.

Glamuzina B. Ribe Neretve [Риби Неретви] / B. Glamuzina, J. Pavlicevic [et al.]. — Mostar ; Metkovic : Udruga Centar za zastitu i promicanje endemskih i autohtonih ribljih vrsta ; Modro zelena zadruga branitelja, 2013. — 263 s.

Holcik J. The Eurasian Huchen, Hucho hucho. Largest Salmon of the World (Дунайський лосось, Hucho hucho. Найбільший лосось світу) / J. Holcik, K. Hensel, J. Nieslanik, L. Scacel, 1988. — 239 p.

Jezierska B. Metal toxicity to fish [Токсичность металлов для рыб]  / B. Jezierska, M. Witeska, 2001. — 318 s.

Kouba A. Intensification of juvenile crayfish culture [Интенсивное выращивание молоди раков] / A. Kouba. — Vodnany : University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, 2011. — 105 p.

Next generation sequencing and whole genome selection in aquaculture [Новое поколение методов секвенирования и полная геномная селекция в аквакультуре]  / ed. Zhanjiang (John) Liu, 2011. — 221 p.

Pavlicevic J. Akvakultura i ribarstvo: stanje i perspektive u Bosni i Hercegovini [Аквакультура і рибальство: стан і перспективи у Боснії і Герцеговині] / J. Pavlicevic, N. Savic, B. Glamuzina, 2014. — 247 s.

Ranaker L. Piscivore-prey fish interactions – consequences of changing optical environments [Взаємовідносини між рибами-хижаками та жертвами. Наслідки зміни оптичних властивостей середовища]  : doctoral dissertation / L. Ranaker, 2012. — 100 p.

XV конференція Українського наукового товариства паразитологів (Чернівці, 15-18 жовтня 2013 р.) : тези доповідей / відп. ред. І. А. Акімов, 2013. — 186 с.

Англо-український українсько-англійський словник. 500000 одиниць перекладу  / заг. ред. В. Т. Бусел, 2012. — 1568 с.

Астахова Лариса Євгенівна. Молюски родини Lymnaeidae українського Полісся (фауна, екологія, біологія) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук : 03.00.08 — зоологія / Л. Є. Астахова, 1998. — 24 с.

Белорыбица и кумжа Каспийского бассейна / ред. Г. Г. Матишов, 2010. — 84 с.

Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб : Восьмое международное научно-производственное совещание (Тюмень, 27-28 ноября 2013 г.) : материалы  / общ. ред. А. И. Литвиненко, Ю. С. Решетников, 2013. — 269 с.

Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб : Седьмое международное научно-производственное совещание (Тюмень, 16-18 февраля 2010 г.) : материалы  / общ. ред. А. И. Литвиненко, Ю. С. Решетников, 2010. — 318 с.

Борейко В.І. Економіка довкілля та природокористування : навчальний посібник / В. І. Борейко, 2011. — 255 с.

Боярин М.В. Гідроекологія України: навчально-методичні матеріали для проведення практичних робіт / М. В. Боярин, І. М. Нетробчук, 2007. — 64 с.

Булгакова Т. И. Регулирование многовидовидового рыболовства на основе математического моделирования / Т. И. Булгакова. — М. : ВНИРО, 2009. — 252 с.

Васенко О.Г. Система управління охороною вод у басейні Дніпра / О. Г. Васенко, В. Р. Лозанський, 1999. — 123 с.

Васильева Н.В. Технические средства аквакультуры : учебно-методическое пособие / Н. В. Васильева, 2012. — 192 с.

Василюк О. Природно-заповідний фонд Київської області / О. Василюк, В. Костюшин [та ін.], 2012. — 338 с.

Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики  / гол. ред. В. Т. Бусел, 2008. — 896 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови  / укл. і гол ред. В. Т. Бусел, 2009. — 1736 с.

Ветеринарна медицина : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 95, 2011. — 454 с.

Ветеринарна медицина : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 96, 2012. — 366 с.

Ветеринарна медицина : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 97, 2013. — 596 с.

Ветеринарна медицина : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 98, 2014. — 204 с.

Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 10. Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя і діяльність / авт.-укл. О. С. Онищенко [та ін.], 2012. — 603 с.

Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 9. Володимир Іванович Вернадський. Щоденники (1917–1921) / авт.-укл. С. М. Кіржаєв [та ін.], 2011. — 660 с.

Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал ; заснований у 1993 р. Т. 18, №7/1. Вип. 18, т. 1, 2010. — 124 с.

Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал ; заснований у 1993 р. Т. 20, №7/2. Вип. 3, т. 2, 2012. — 104 с.

Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал ; заснований у 1993 р. Вип. 5(1), 2014. — 81 с.

Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал ; заснований у 1993 р. Вип. 21(1), 2013. — 59 с.

Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал ; заснований у 1993 р. Т. 19, №7. Вип. 19, т. 1, 2011. — 152 с.

Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал ; заснований у 1993 р. Т. 19, № 7. Вип. 19, т. 2, 2011. — 148 с.

Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал ; заснований у 1993 р. Т. 20, № 7/1. Вип. 20, т. 2, 2012. — 114 с.

Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. №1, 2011. — 146 с.

Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. №3, 2013. — 192 с.

Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. №1, 2013. — 144 с.

Водна токсикологія: методичний посібник для самостійної роботи студентів заочної форми навчання - бакалаврів за напрямом підготовки 6.090201 - "Водні біоресурси та аквакультура". Ч. 2. Іхтіотоксикологія / укл. С. В. Дудник. — К. : НУБіПУ, 2014. — 108 с.

Волошин В.П. Метрологія і стандартизація у водному господарстві та гідромеліорації : навчальний посібник / В. П. Волошин, В. А. Живиця, А. М. Рокочинський, 2011. — 136 с.

Вопросы экологического нормирования и разработка системы оценки состояния водоемов : материалы Объединенного Пленума Научного совета ОБН РАН по гидробиологии и ихтиологии, Гидробиологического общества при РАН и Межведомственной ихтиологической комиссии (Москва, 30 марта 2011 г.) / отв. ред. Д. С. Павлов, Г. С. Розенберг, М. И. Шатуновский. — М. : Товарищество научных изданий КМК, 2011. — 196 с.

Гарлов, П. Е. Биотехника управления размножением рыб / П. Е. Гарлов. — СПб. : ГосНИОРХ, 2011. — 95 с.

Гордійчук А.С. Економіка інтелектуальної власності : навчальний посібник / А. С. Гордійчук, О. А. Стахів, 2012. — 330 с.

Горєв Л.М. Гідрохімія України: підручник / Л. М. Горєв, В. І. Пелешенко, В. К. Хільчевський, 1995. — 307 с.

Григор'єва Т.В. Правові засади використання, охорони та відтворення водних живих ресурсів : монографія / Т. В. Григор'єва, 2011. — 176 с.

Довгаль И.В. Фауна Украины : в 40-ка т. Т. 36. Инфузории. Вып. 1. Суктории (Ciliophora, Suctorea) / И. В. Довгаль, 2013. — 271 с.

Емельянов И.Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции экосистем / И. Г. Емельянов, 1999. — 168 с.

Ігнатенко М.Г. Основи економіки природокористування : навчальний посібник / М. Г. Ігнатенко, В. О. Малєєв, Ю. В. Пилипенко, 2007. — 312 с.

Калайда М.Л. Методы рыбохозяйственных исследований : учебное пособие / М. Л. Калайда, Л. К. Говоркова, 2013. — 288 с.

Каталог продукції ТОВ "Фідлайф". — 136 с.

Базалій В.В. Генетика риб : підручник / В. В. Базалій, В. В. Бех, Ю. В. Пилипенко, В. А. Лісний, 2015. — 306 с.

Клименко М.О. Стандартизація і сертифікація в екології : підручник / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук, 2003. — 202 с.

Козій М.С. Атлас гістології та ембріології промислових риб : навчальний посібник / М. С. Козій, І. М. Шерман, О. В. Лянзберг, 2011. — 404 с.

Кононцев С.В. Екологічна біотехнологія очищення стічних вод та культивування кормових організмів : монографія / С. В. Кононцев, Л. А. Саблій, Ю. Р. Гроховська, 2011. — 154 с.

Копылов А.И. Микробная "петля" в планктонных сообществах морских и пресноводных экосистем / А. И. Копылов, Д. Б. Косолапов ; отв. ред. В. Т. Комов, 2011. — 332 с.

Критська В.І. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна : близько 140 000 слів / В. І. Критська, Т. І. Недозим [та ін.] ; відп. ред. Н. Ф. Клименко, 2011. — 760 с.

Кропивко С.М. Іспансько-українсько-російський та українсько-російсько-іспанський словник водогосподарських термінів : словник / С. М. Кропивко, І. М. Кропивко, 2008. — 244 с.

Кузнєцова Т.В. Науково-методичні основи оцінювання стану економіко-екологічної безпеки (регіональний аспект) : монографія / Т. В. Кузнєцова, О. Ю. Лесняк [та ін.], 2012. — 250 с.

Лазарчук М.О. Довідник нормативно-правових документів з водно-екологічного законодавства України : навчальний посібник / М. О. Лазарчук, 2011. — 333 с.

ЛАРУСС. Французько-український українсько-французький словник. 420000 одиниць перекладу  / заг. ред. В. Т. Бусел, 2011. — 1504 с.

Лисиенко С.В. Организация и планирование промышленного рыболовства : учебное пособие / С. В. Лисиенко, 2012. — 235 с.

Манило Л.Г. Рыбы семейства бычковые (Perciformes, Gobiidae) морских и солоноватых вод Украины / Л. Г. Манило, 2014. — 244 с.

Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 99, 2011. — 376 с.

Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 100. ч. 2, 2013. — 207 с.

Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 100. ч. 1, 2013. — 240 с.

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Т. 17. №1(61), ч. 1, 2015. — 254 с.

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Т. 17. №1(61), ч. 2, 2015. — 333 с.

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: біологія. Вип. 4(61), 2014. — 166 с.

Наукові основи збереження біотичної різноманітності : науковий щорічний збірник. Т. 5(12). №1 / гол. ред. М. А. Голубець, 2014. — 256 с.

Наукові основи збереження біотичної різноманітності : науковий щорічний збірник. Т. 1(8). №1 / гол. ред. М. А. Голубець, 2010. — 332 с.

Наукові основи збереження біотичної різноманітності : науковий щорічний збірник. Т. 2(9). №1 / гол. ред. М. А. Голубець, 2011. — 328 с.

Наукові основи збереження біотичної різноманітності : науковий щорічний збірник. Т. 4(11). №1 / гол. ред. М. А. Голубець, 2013. — 204 с.

Наукові основи збереження біотичної різноманітності : науковий щорічний збірник. Т. 3(10). №1 / гол. ред. М. А. Голубець, 2012. — 208 с.

Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. Вип. 15. №1, 2014. — 327 с.

Незнамов С.О. Рибогосподарська експлуатація ставів на низькопродуктивних грунтах : науково-практичні рекомендації / С. О. Незнамов, І. М. Дикуха, 2014. — 32 с.

Німецько-український і українсько-німецький словник. 470000 одиниць перекладу , 2012. — 1584 с.

Павлов В.І. Економіка довкілля та природних ресурсів : інформаційний пакет / В. І. Павлов, В. С. Кравців, В. І. Борейко, Т. С. Веремеєнко, 2009. — 184 с.

Правове регулювання рибництва та рибальства в Україні / ред. Л. О. Святченко, 2013. — 282 с.

Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем : Міжнародна науково-практична дистанційна конференція, присвячена 110-річчю до дня народження професора Г. Б. Мельникова (24-25 квітня 2014 р., Дніпропетровськ) : матеріали / заг. ред. О. В. Федоненко, 2014. — 212 с.

Райт М. Морские обитатели. От беспозвоночных до млекопитающих / М. Райт, Ж. Спарроу ; пер. с англ. В. П. Михайлов. — М. : Мир книги, 2006. — 320 с.

Рекомендації щодо збереження видового різноманіття, природних умов відтворення та охорони рибних ресурсів у річковій мережі Західного Полісся України - рр. Стир, Іква, Горинь, Случ / В. В. Сондак. — К. : Інститут рибного господарства НААН України, 2010. —ня проектами у водному господарстві та природокористуванні : навчальний посібник / А. М. Рокочинський, Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропивко, Н. А. Фроленкова, 2012. — 293 с.

Романь Анатолій Михайлович. Представники роду Barbus у фауні України: поширення, мінливість, систематика : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук : 03.00.10 — іхтіологія / А. М. Романь, 2015. — 24 с.

Російсько-український українсько-російський словник. 500000 слів та словосполучень  / заг. ред. В. Т. Бусел, 2011. — 1848 с.

Секретарюк К.В. Основи екологічної зоопаразитології / К. В. Секретарюк, О. А. Сварчевський, 2007. — 359 с.

Скопичев В.Г. Сравнительная анатомия рыб : учебное пособие / В. Г. Скопичев, 2012. — 224 с.

Скрипчук П.М. Словник-довідник з екологічного менеджменту : навчальний посібник / П. М. Скрипчук, Л. Ф. Кожушко, Т. П. Галушкіна, О. І. Скрипчук, 2009. — 356 с.

Смирнов Н.Н. Историческая экология пресноводных зооценозов : монография / Н. Н. Смирнов, 2010. — 225 с.

Состояние и проблемы продукционной гидробиологии : сборник научных работ по материалам докладов на Международной конференции "Водная экология на заре XXI века", посвященной столетию со дня рождения профессора Г.Г. Винберга, 2006. — 329 с.

Стадниченко А.П. Lymnaeidae и Acroloxidae Украины. Методы сбора и изучения, биология, экология, полезное и вредное значение / А. П. Стадниченко, 2006. — 168 с.

Троцюк Т.П. Німецько-українсько-російський та українсько-німецький словник варіантів водогосподарських термінів / Т. П. Троцюк, 2004. — 172 с.

Труды ВНИРО. Т. 151. Современные аспекты количественного анализа сырьевой базы рыболовства, 2014. — 200 с.

Українсько-російський словник наукової термінології  / заг. ред. Л. О. Симоненко, 2004. — 416 с.

Шевчук В.Я. Екологічний стан басейну ріки Дніпро за результатами першої українсько-канадської експедиції / В. Я. Шевчук, О. Г. Васенко, 1999. — 54 с.

Шекк Павло Володимирович. Марикультура : підручник / П. В. Шекк, В. Ю. Шевченко, А. М. Орленко, 2014. — 328 с.

Шерман І.М. Екологія та технологія виробництва рибопосадкового матеріалу коропових в умовах півдня України : наукова монографія / І. М. Шерман, Г. А. Данильчук, С. О. Незнамов [та ін.], 2014. — 228 с.

Шихшабеков М.М. Адаптивный потенциал и функциональные особенности репродуктивных систем рыб в экологически трансформированных водоемах : монография / М. М. Шихшабеков, Е. В. Федоненко [и др.], 2014. — 224 с.

Щербак В.И. Акваландшафтное и биологическое разнообразие Национального природного парка "Нижнесульский", Украина / В. И. Щербак, Н. Е. Семенюк, Н. Я. Рудик-Леуская, 2014. — 266 с.

Якимчук А.Ю. Економіка природокористування : навчальний посібник / А. Ю. Якимчук, А. Л. Черній, 2010. — 274 с.

Ярошевська В.М. Санітарно-гігієнічні основи водного господарства : навчальний посібник / В. М. Ярошевська, В. О. Турченюк, 2005. — 238 с.