Паспорт спеціальності 06.02.03 «Рибництво»

Затверджено постановою
президії ВАК України
від 11.10.2000 р. № 25-09/8

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
06.02.03 – рибництво

I. Формула спеціальності:
Галузь науки, що вивчає біологічні та технологічні основи розведення промислових риб, їхнього вирощування до тієї чи іншої вікової стадії. Вона здійснює екологічні, біологічні, ембріологічні, фізіологічні та іхтіопатологічні дослідження риб, інших гідробіонтів, їхню взаємодію із середовищем, спрямовано діє на екосистеми рибогосподарських водойм у тепловодному, холодноводному та індустріальному рибництві. Розробляє біологічні основи рибоводних, іхтіопатологічних заходів, технології основних рибоводних процесів та системи їх моделювання (розведення, вирощування цінних видів риб, інших гідробіонтів та безхребетних, акліматизація, селекція, вплив інтенсифікаційних заходів на рибу та її середовище – годівля, добрива, меліорація, профілактичні засоби, оптимізаційні моделі ведення рибництва), веде економічний моніторинг у рибництві, відпрацьовує шляхи підвищення його економічної ефективності та оптимізації.

II. Напрями досліджень:

  • Популяційний і біоценотичний – вивчення структури і функціонування популяцій та ценозів гідробіонтів у рибогосподарських водоймах різного трофічного рівня (бактеріопланктон, фітопланктон, зообентос, макрофіти, різні види риб).
  • Продукційний – вивчення продуктивності водних організмів, безхребетних та розроблення методів її підвищення, регулювання завдяки цілеспрямованим змінам в екосистемі рибогосподарських водойм, створення теоретичних і практичних основ аквакультури та її раціонального ведення, селекційно-генетичне поліпшення об’єктів риборозведення.
  • Екологічної фізіології та біохімії риб – вивчення впливу різних чинників на метаболізм риб, інших гідробіонтів, їхню роль у біопродуктивності водойм; еколого-цитогенетичний моніторинг, гістологічний аналіз, розроблення методів регулювання біопродуктивних процесів у рибогосподарських водоймах.
  • Трофологічний – вивчення процесів живлення та обміну водних організмів, трансформації енергії під впливом абіотичних, біотичних факторів і антропогенного навантаження.
  • Токсикологічний – вивчення гідрохімічних, токсикологічних чинників і їх впливу на продукційні процеси у водоймах, механізму їх дії, росту й розвитку риб під впливом цих чинників, встановлення гранично допустимих для риб концентрацій токсикантів і радіонуклідів.
  • Іхтіопатологічний – вивчення етіології захворювань риб з урахуванням екологічних умов, патологоанатомічних змін в організмі риб залежно від природи збудників, розроблення методів і заходів захисту риб від хвороб.
  • Технологічний – вивчення залежності між продукційними, популяційними, біоценотичними складовими рибогосподарських водойм за умови різних форм і циклів ведення в них рибництва, із використанням в аквакультурі полікультури риб різних трофічних рівнів, економічний аналіз та оцінка ведення технологічних процесів, розроблення спрямованих методів оптимізації в рибництві.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
сільськогосподарські науки.