List of intellectual property protection documents of the Institute of Fisheries NAAS

 

No. Date of receipt of the security documents Security document, No. Title of the invention Authors
1 29.04.1964 Certificate of authorship
№ 163838
The method of breeding a common carp – gibel carp hybrid

Tomilenko V.G.
Kuzoma A.I.

2 18.09.1995

Certificate of authorship
№ 1083

Nyvka intrabreed type of Ukrainian scaled carp type

Tomilenko V.G.
and other

3

29.01.1999

Certificate of authorship
№ 1280

Lubin scaled intrabreed carp type

Boris V.Y.
Hrynzhevskyy M.V.
Hrytsyniak I.I.
Kovalchuk O.M.
Syaryy B.G.
Tomilenko V.G.
Tuchapsky Y.V.

4 29.01.1999 Certificate of authorship
№ 1273
Lubin framed intrabreed carp type

Boris V.Yu.
Hrynzhevskyy M.V.
Hrytsyniak I.I.
Kovalchuk O.M.
Syaryy B.G.
Tomilenko V.G.
Tuchapsky Y.V.

5

Published
15.11.2002
Bul. № 11

Patent
№ 51585

Method of treatment and prevention of fish diseases

Vovk N.I.
Sidorov M.A.
Buchatskiy L.P.
Sorokulova I.B.
Kryvoruchko O.M.

6

Published
15.09.2006
Bul. № 9

Patent
№ 17514

Method of the reduction of fish product contamination with cesium-137

Hrytsyniak I.I.
Hrynzhevskyy M.V.
Kurganskyi S.V.
Kolesnik N.L.
Romanov L.M.

7

Published
15.01.2007
Bul. № 1

Patent
№ 20503

Fish tagging method

Hrytsyniak I.I.
Hrynzhevskyy M.V.
Tsedyk V.V.

8

Published
27.08.2007
Bul. № 13

Patent
№ 25980

Method for increasing the productivity of the natural forage supply in ponds.

Khyzhnyak M.I.
Chuzhma N.P.
Bazaeva A.M.

9

Published
27.08.2007
Bul. № 13

Patent
№ 25979

Method for increasing productivity in ponds

Khyzhnyak M.I.
Chuzhma N.P.
Bazaeva A.M.

10

Published
10.10.2007
Bul. № 16

Patent
№ 27088

Method of intensive rearing of young-of-the-year domestic carp – wild carp hybrids

Hrytsyniak I.I.
Hrynzhevskyy M.V.
Tretyak O.M.
Pshenychnyi D.R.

11

Published
11.02.2008
Bul. № 3

Patent
№ 30040

Method of diseases prevention in commercial freshwater fish

Zaika L.A.
Potopalsky A.I.
Sych G.O.
Matvienko N.M.
Buchatskiy L.P.

12

Published
10.09.2008
Bul. № 17

Patent
№ 35152

Method of cladoceran cultivation

Krazhan S.A.
Khyzhnyak M.I.
Chuzhma N.P.
Bazaeva A.M.
Grigorenko T.V.

13

Published
10.09.2008
Bul. № 17

Patent
№ 35153

Method of the fertilization of fish-breeding ponds

Krazhan S.A.
Khyzhnyak M.I.
Chuzhma N.P.
Bazaeva A.M.
Grigorenko T.V.

14

Published
10.09.2008
Bul. № 17

Patent
№ 35150

Method of the determination of fish genetic apparatus stability

Hrytsyniak I.I.
Kovaleva A.A.
Tarasyuk S.I.

15

Published
10.10.2008
Bul. № 19

Patent
№ 35751

Application of the drug "Crystal-900" as a disinfectant in fish culture

Hrytsyniak I.I.
Pirus R.I.
Matvienko N.M.
Tushnytska N.Y.
Frishtak A.M.
Sergienko A.I.
Velichko V.O.
Kovalchuk L.M.

16

Published
27.10.2008
Bul. № 20

Patent
№ 36294

Method of the fertilization of growing ponds for increasing their fish productivity.

Hrytsyniak I.I.
Tson N.I.
Pirus R.I.
Khyzhnyak M.I.
Krazhan S.A

17

Published
27.10.2008
Bul. №20

Patent
№ 36295

Method of the stimulation of forage hydrobiont development in growing ponds.

Hrytsyniak I.I.
Tson N.I.
Pirus R.I.
Khyzhnyak M.I.
Krazhan S.A.

18

Published
27.10.2008
Bul. № 20

Patent
№ 36296

Method of cladoceran cultivation

Hrytsyniak I.I.
Tson N.I.
Pirus R.I.
Khyzhnyak M.I.
Krazhan S.A.

19

Published
27.10.2008
Bul. № 20

Patent
№ 36599

Method of the intensive rearing of age-2 domestic carp – wild carp hybrids

Hrytsyniak I.I.
Hrynzhevskyy M.V.
Pshenychnyi D.R.

20

Published
25.12.2008
Bul. № 24

Patent
№ 38180

Method of cleaning fish rearing ponds using lime

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Colos O.M.
Melnyk A.P.
Mikhaylenko N.G.
Vlasova N.M.
Stetsyuk Z.O.

21

Published
25.12.2008
Bul. № 24

Patent
№ 38181

Method of reducing water toxicity in ponds.

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Colos A.M.
Melnyk A.P.
Mikhaylenko N.G.
Vlasova N.M.
Stetsyuk Z.O.

22

Published
10.03.2009
Bul. № 5

Patent
№ 39636

Method of cleaning fishery ponds

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Colos O.M.
Melnyk A.P.
Mikhaylenko N.G.
Vlasova N.M.
Stetsyuk Z.O.

23

Published
10.03.2009
Bul. № 5

Patent
№ 39638

Method of pond water purification from pollutants

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Colos O.M.
Melnyk A.P.
Mikhaylenko N.G.
Vlasova N.M.
Stetsyuk Z.O.

24

Published
10.03.2009
Bul. № 5

Patent

39637

Method of cleaning fish rearing ponds using clay

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Colos O.M.
Melnyk A.P.
Mikhaylenko N.G.
Vlasova N.M.
Stetsyuk Z.O.

25

Published
12.05.2009
Bul. № 9

Patent

41084

Method of cleaning fish rearing ponds using zeolite

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Colos O.M.
Melnyk A.P.
Mikhaylenko N.G.
Vlasova N.M.
Stetsyuk Z.O.

26

Published
10.03.2009
Bul. № 5

Patent
№ 39756

Method of ranching commodity crayfish in polyculture

Hrynzhevskyy M.V.
Krazhan S.A.
Bezusyi O.L.

27

Published
10.03.2009
Bul. № 5

Patent
№ 39758

Method of breeding crayfish larvae

Hrynzhevskyy M.V.
Krazhan S.A.
Bezusyi O.L.

28

Published
10.03.2009
Bul. № 5

Patent
№ 39757

Method of intensive cultivation of commodity crayfish in polyculture

Hrynzhevskyy M.V.
Krazhan S.A.
Bezusyi O.L.

29

Published
10.11.2009
Bul. № 21

Patent
№ 45510

Method of the treatment of carp rubella.

Tushnytska N.Y.
Hrytsyniak I.I.
Yanovych V. H.
Matviienko N.M.
Pirus R.I.
Vlizlo V.V.

30

Published
25.11.2009
Bul. № 22

Patent
№ 45874

Method of forecasting copper (Cu) content in the ecosystem of fishponds (PEP-Cu).

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Hrytsyniak I.I.

31

Published
25.11.2009
Bul. № 22

Patent
№ 45875

Method of forecasting nickel (Ni) content in the ecosystem of fishponds (PEP-Ni).

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Hrytsyniak I.I.

32

Published
25.11.2009
Bul. № 22

Patent
№ 45876

Method of forecasting cobalt (Co) content in the ecosystem of fishponds (PEP-Co).

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Hrytsyniak I.I.

33

Published
25.11.2009
Bul. № 22

Patent
№ 45877

Method of forecasting lead (Pb) content in the ecosystem of fishponds (PEP-Pb).

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Hrytsyniak I.I.

34

Published
25.11.2009
Bul. № 22

Patent
№ 45878

Method of forecasting cadmium (Cd) content in the ecosystem of fishponds (PEP-Cd).

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Hrytsyniak I.I.

35

Published
25.12.2009
Bul. № 24

Patent
№ 46578

Method of single-step freezing of carp sperm.

Buchatskyi L. P.,
Filipov V. Yu.,
Horbunov L. V,. 
Mishchenko A. H.

36

Published
11.01.2010
Bul. № 1

Patent
№ 46874

Method of forecasting iron (Fe) content in the ecosystem of fishponds (PEP-Fe).

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Hrytsyniak I.I.

37

Published
11.01.2010
Bul. № 1

Patent
№ 46875

Method of forecasting manganese (Mn) content in the ecosystem of fishponds (PEP-Mn).

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Hrytsyniak I.I.

38

Published
11.01.2010
Bul. № 1

Patent
№ 46876

Method of forecasting zinc (Zn) content in the ecosystem of fishponds (PEP-Zn).

Litvinova T.G.
Kolesnik N.L.
Hrytsyniak I.I.

39

Published
27.09.2010
Bul. №  18

Certificate № 129152

Trademark "IRG INSTITUTE OF FISHERIES 1930 DISCERE, SPEKTARE ET AGERE»

Hrytsyniak I. I.
Hrynzhevskyi M. V.
Bezusyi O. L.
Kolesnyk N. L.

40

Published
25.05.2010
Bul. №10

Patent
№ 50051

Method of intensive rearing of fish in polyculture

Hrynzhevskyi M. V.
Yaninovych Y. Ye.
Shvets T. M.

41

Published
25.06.2010
Bul. № 12

Patent
№ 50894

Method of the determination of heterosis effect in fish farming

Cherepnin V. O.

42

Published
25.06.2010
Bul. № 12

Patent
№ 50895

Method of the determination of selective breeding efficiency in fish farming

Cherepnin V. O.
Medviediev M. H.

43

Published
25.06.2010
Bul. № 12

Patent
№ 50897

Method of early vital determination of sex in sturgeons

Kopeika Ye.F.
Drokin S.I.
Hrytsyniak I. I.
Cherepnin V. O

44

Published
25.06.2010
Bul. № 12

Patent
№ 50896

Method of the cryopreservation of American paddlefish sperm

Hrytsyniak I. I.,
Hrynzhevskyi M. V.,
Cherepnin V. O.
Martseniuk V. P.

45

Published
12.04.2010
Bul. № 7

Patent
№ 49102

Double level tray installation for rearing fish larvae

Hrytsyniak I. I.
Heiko L. M.
Aleksiienko V. R.

46

Published
12.04.2010
Bul. № 7

Patent
№ 49103

Trap for passive capture of zooplankton and fish juveniles “AST”

Hrytsyniak I. I.
Heiko L. M.
Aleksiienko V. R.
Serebriakov V. V.
Trokhymets V. M.
Aleksiienko M.V.

47

Published
25.03.2010
Bul. № 6

Patent
№ 48782

Method of the use of “AST” traps for the assessment of fish larvae rearing efficiency

Hrytsyniak I. I.
Heiko L. M.
Aleksiienko M. V.
Aleksiienko V. R.

48

Published
25.03.2010
Bul. № 6

Patent
№ 48781

Device for the selection of fish juveniles by their rheoreactions

Hrytsyniak I. I.
Heiko L. M.
Aleksiienko V. R.

49

Published
12.04.2010
Bul. № 7

Patent
№ 49104

Method of the selection of fish juveniles by their rheoreactions

Hrytsyniak I. I.
Heiko L. M.
Aleksiienko V. R.

50

Published
10.11.2010
Bul. № 21

Patent
№ 54374

Method of forecasting heavy metal content in cyprinids in cooling reservoirs (PEP-2)

Lytvynova T.H.
Kolesnyk N.L.
Hrytsyniak I.I.

51

Published
10.11.2010
Bul. № 21

Patent
№ 54375

Method of forecasting heavy metal content in benthivorous fish in the Dnieper reservoirs (PEP-3)

Lytvynova T.H.
Kolesnyk N.L.
Hrytsyniak I.I.

52

Published
10.11.2010
Bul. № 21

Patent
№ 54376

Method of forecasting heavy metal content in predatory fish in the Dnieper reservoirs (PEP-4)

Lytvynova T.H.
Kolesnyk N.L.
Hrytsyniak I.I.

53

Published
10.11.2010
Bul. № 21

Patent
№ 54377

Method of forecasting heavy metal content in planktivorous fish in the Dnieper reservoirs (PEP-5)

Lytvynova T.H.
Kolesnyk N.L.
Hrytsyniak I.I.

54

Published
25.10.2010
Bul. № 20

Patent
№ 54028

Method of increasing the content of dissolved oxygen in water of fish ponds

Krazhan S.A.
Lytvynova T.H.
Kolesnyk N.L.
Duda T.O.

55

Published
25.10.2010
Bul. № 20

Patent
№ 53861

Method of obtaining clutches of eggs of food snails of Helicidae family

Krazhan S.A.
Koba S.A.
Hryhorenko T.V

56

Published
25.11.2010
Bul. № 22

Patent
№ 54655

Method of obtaining the juvenile food snails of Helicidae family

Krazhan S.A.
Koba S.A.
Hryhorenko T.V

57

Published
25.10.2010
Bul. № 20

Patent
№ 53862

Method of obtaining the commodity food snails of Helicidae family

Krazhan S.A.
Koba S.A.
Hryhorenko T.V

58

Published
25.10.2010
Bul. № 20

Patent
№ 54027

Method of increasing zooplankton quantity in fish fonds

Krazhan S.A.
Lytvynova T.H.
Kolesnyk N.L.
Duda T.O.

59

Published
10.01.2011
Bul. № 1

Patent
№ 56427

Method of paddlefish larvae feeding

Tretiak O. M.
Rybalskyi K. P.
Yarmola V. M.
Kolesnyk N. L.

60

Published
10.05.2011
Bul. № 9

Patent
№ 59142

Method of rearing paddlefish young-of-the-year

Tretiak O. M.
Onuchenko O. V.
Kolesnyk N. L.

61

Published
10.11.2011
Bul. № 12

Patent
№ 64555

Method of the treatment of carp aeromonosis

Frishtak O.M.
Pirus R.I.
Mormil L.V.
Hrytsyniak I.I.
Matviienko N.M.
Tushnytska N. Y.

62

Published
10.11.2011
Bul. № 21

Patent
№ 64556

Method of the biostimulaiton of carp productivity

Deren O.V.
Pirus R.I.
Hrytsyniak I.I.

63

Published
10.11.2011
Bul. № 21

Patent
№ 64557

Combined feed for the carp growth stimulation and immunity

Deren O.V.
Pirus R.I.
Hrytsyniak I.I.

64

Published
10.11.2011
Bul. № 21

Patent
№ 64558

Method of the collection of sexual products in Danube salmon

Mruk A.I.
Ustych V.I.

65

Published
10.11.2011
Bul. № 21

Patent
№ 64559

Method of Danube salmon egg incubation

Mruk A.I.
Ustych V.I.

66

Published
10.11.2011
Bul. № 21

Patent
№ 64560

Method of rearing Danube salmon larvae

Mruk A.I.
Ustych V.I.

67

Published
10.11.2011
Bul. № 21

Patent
№ 64561

Strain of fish rhabdoviridae IIR V-5 for producing a vaccine against spring viraemia of carp virus

Buchatskyi L.P.
Matviienko N.M.
Kharkavliuk N.Ye.

68

Published
25.01.2012
Bul. №2

Patent
№ 66854

Method of predicting the concentrations of hydrochemical parameters and heavy metals in water of fish ponds (PEP-6)

Lytvynova T. H.
Kolesnyk N. L.
Hrytsyniak I. I.

69

Published
25.01.2012
Bul. № 2

Patent
№ 66856

Method of predicting the content of main ions, mineral phosphorus and total iron in the water of cooling water bodies (PEP-7)

Lytvynova T. H.
Kolesnyk N. L.
Hrytsyniak I. I.

70

Published
25.01.2012
Bul. № 2

Patent
№ 66855

Method of predicting the content of main ions and nutrients in the water of natural water bodies (PEP-8)

Lytvynova T. H.
Kolesnyk N. L.
Hrytsyniak I. I.

71

Published
10.01.2012
Bul. № 1

Patent
№ 66515

Method of the organism defense against ionizing radiation using Pomacea bridgesii eggs

Krazhan S.A.
Derevianko L.P.
Koba S.A.
Hryhorenko T. V.

72

Published
10.01.2012
Bul. № 1

Patent
№ 66516

Method of the organism defense against ionizing radiation using Pomacea bridgesii meat

Krazhan S.A.
Derevianko L.P.
Koba S.A.
Hryhorenko T. V.

73

Published
25.01.2013
Bul. № 2

Patent
№ 77020

Strain of fish birnavirusu IMB V-6 (AQUABIRNAVIRUS OF SALMON IMV V-6) for producing a vaccine against the pancreatic necrosis of trout virus

Buchatskyi L.P.
Matviienko N.M.
Kharkavliuk N.Ye.

74

Published
25.01.2013
Bul. № 2

Patent
№ 77021

Method of the treatment of bacterial infections in salmonids

Matviienko N.M.
Mruk A.I.
Ustych V.I.

75

Published
25.01.2013
Bul. № 2

Patent
№ 77022

Method of the collection of sexual products in European grayling

Mruk A.I.
Ustych V.I.
Velykopolskyi I.Y.

76

Published
25.01.2013
Bul. № 2

Patent
№ 77023

Method of European grayling eggs incubation

Mruk A.I.
Ustych V.I.

77

Published
10.07.2013
Bul. № 13

Patent
№ 81543

Premix for carp

Deren O.V.
Pirus R.I.
Hrytsyniak I.I.
Kyryliv B.Ya.

78

Published
13.05.2013
Bul. № 9

Patent
№ 79943

Method of the balanced carp feeding

Deren O.V.
Pirus R.I.
Hrytsyniak I.I.
Kyryliv B.Ya.

79

Published
13.05.2013
Bul. № 9

Patent
№ 79944

Method of increasing carp resistance and productivity

Haraida V.M.
Pirus R.I.
Deren O.V.

80

Published
13.05.2013
Bul. № 9

Patent
№ 79945

Strain of koi herpes virus (KNV) IMV V-4 for producing a vaccine against koi herpes virus

Buchatskyi L.P.
Matviienko N.M.
Maistrenko M.I.

81

Published
10.10.2013
Bul. № 19

Patent
№ 84110

Method for obtaining metaphase cells for in vivo studies of carp karyotype

Hlushko Yu.M.
Tarasiuk S.I.

82

Published
25.12.2013
Bul. № 24

Patent
№ 86465

Method of the treatment cyprinids from ectoparasites

Matviienko N.M.
Oliinyk O.B.

83

Published
25.12.2013
Bul. № 24

Patent
№ 86466

Method of the treatment cyprinids from crustaceozes

Matviienko N.M.
Oliinyk O.B.

84

Published
10.01.2014
Bul. № 1

Patent
№ 86900

Sex identification method in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)

Buchatskyi L.P.
Rud Yu.P.

85

Published
10.01.2014
Bul. № 1

Patent
№ 86929

Method of the determination of the level of heterozygosity in Ukrainian scaled and framed carp breeds

Nahorniuk T.A.
Tarasiuk S.I.
Hrytsyniak I.I.

86

Published
25.03.2014
Bul. № 6

Patent
№ 88693

Strain of infectious pancreatic necrosis, isolate "Karpaty" (IPNV "Karpaty") for producing a vaccine against infectious pancreatic necrosis of salmonids

Rud Yu.P.
Maistrenko M.I.

87

Published
26.08.2014
Bul. № 16

Patent
№ 92556

Method of the determination of fish growth rate

Hrytsyniak I.I.
Fedonenko O.V.
Shramok T.S.
Kravtsov I.M.
Marenkov O.M.
Kolesnyk N.L.

88

Published
26.08.2014
Bul. № 16

Patent
№ 92568

Method of holding free embryos and rearing brown trout larvae in industrial conditions

Mruk A.I.
Terterian L.A.
Terterian L.L.
Khandozhivska A.I.
Hrytsyniak I.I.

89

Published
26.08.2014
Bul. № 16

Patent
№ 92569

Method of forming replacement brood stock of brown trout in industrial conditions

Mruk A.I.
Terterian L.A.
Terterian L.L.
Khandozhivska A.I.
Hrytsyniak I.I.

90

Published
27.10.2014
Bul. № 20

Patent
№ 93940

Method of fish age determination

Hrytsyniak I.I.
Fedonenko O.V.
Sharamok T.S.
Marenkov O.M.
Kravtsov I.M.
Kolesnyk N.L.

91

Published
10.09.2014
Bul. № 17

Patent
№ 92970

Device VVR-1

Hrytsyniak I.I.
Fedonenko O.V.
Sharamok T.S.
Marenkov O.M.
Kravtsov I.M.
Kolesnyk N.L.

92

Published
10.11.2014
Bul. № 21

Patent
№ 94426

Method of increasing the efficiency of the rearing of carp young-of-the-year

Hrytsyniak I.I.
Tuchapskyi Ya.V.
Krazhan S.A.
Tuchapska A.Ya.
Tson N.I.

93

Published
10.11.2014
Bul. № 21

Patent
№ 94457

Method of the stimulation of the natural forage base when rearing carp larvae

Hrytsyniak I.I.
Moskalenko N.M.
Shcherbak V.I.
Hryhorenko T.V.
Heiko L.M.
Bazaieva A.M.
Mykhailenko N.H.

94

Published
10.11.2014
Bul. № 21

Patent
№ 94456

Method of fertilizing fish ponds when rearing fish seeds

Hrytsyniak I.I.
Moskalenko N.M.
Shcherbak V.I.
Heiko L.M.
Hryhorenko T.V.
Chuzhma N.P.
Koba S.A.
Bazaieva A.M.

95

Published
25.02.2015
Bul. № 4

Patent
№ 96883

Method of improving the physiological state and stimulation of ornamental fish growth

Hrytsyniak I.I.
Fedonenko O.V.
Yesipova N.B.
Marenkov O.M.
Kolesnyk N.L.

96

Published
25.02.2015
Bul. № 4

Patent
№ 96884

Method of ciliate culture

Hrytsyniak I.I.
Yesipova N.B.
Tarnovska Yu.O.
Marenkov O.M.
Kolesnyk N.L.

97

Published
25.02.2015
Bul. № 4

Patent
№ 96885

Method of dehydration and paraffin impregnation of fish eggs for making histological specimens

Hrytsyniak I.I.
Marenkov O.M.
Fedonenko O.V.
Sharamok T.S.
Kolesnyk N.L.

98

Published
27.04.2015
Bul. № 8

Patent
№ 198450

Trademark of goods and services of Ukraine  Collective trademark "FSU"

Hrytsyniak I.I.
Kolesnyk N.L.

99

13.05.2015

Certificate of domain name registration

FSU.UA

Hrytsyniak I.I.
Kolesnyk N.L.

100

27.05.2015

Certificate of domain name registration

IF.ORG.UA

Hrytsyniak I.I.
Kolesnyk N.L.

101

Published
10.11.2015
Bul. № 21

Patent
№ 102658

Method for use of high molecular acid peptides in growing young freshwater crayfish

Hrytsyniak I. I.
Fedonenko O. V.
Yesipova N. B.
Marenkov O. M.
Naboka O. D.
Pass O. V.
Kolesnyk N. L.

102

Published
10.05.2016
Bul. № 9

Patent
№ 106677

Method for Environmental Assessment of populations of young fish using whitebait index coenotical significance (WICS)

Hrytsyniak I. I.
Fedonenko O. V.
Marenkov O. M.
Shapovalenko Z. V.
Zinchenko A. A.
Kolesnyk N. L.

103

Published
10.05.2016
Bul. № 9

Patent
№ 106729

Method for productivity increasing of zooplankton groups

Hrytsyniak I. I.
Tson N. I.
Kovalchuk O. M.
Khyzhniak M. I.
Kolesnyk N. L.

104

Published
10.05.2016
Bul. № 9

Patent
№ 106752

Method of forming repair and breeding herds of peled in industrial conditions

Kurinenko H. A.
Hrytsyniak I. I.
Mruk A. I.
Terterian L. A.
Haloian L. L.

105

Published
10.05.2016
Bul. № 9

Patent
№ 106830

Method of feeding carp using milk thistle (Silybum marianum L.)

Koryliak M. Z.
Deren O. V.
Hrytsyniak I. I.
Pirus R. I.
Tkachuk V. L.

106

Published
25.08.2016
Bul. №12

Patent
№ 107954
Method of feeding the carp using bare-grained oats

Syrovatka N. Yu.
Deren O.V.
Hrytsyniak I.I.

107

Published
25.08.2016
Bul. №16

Patent
№ 109244
Method of feeding the carp using amaranth seeds (Amaranthus L.)

Palamarchuk R. A.
Deren O.V.
Hrytsyniak I.I.

108

Published
10.04.2017
Bul. №9

Patent
№ 115274

Method of raising fish-breeding and biological indicators of young carp

Vashchenko A. V.
Matviienko N. M.
Hrytsyniak I. I.
Tkachuk V. М.

109

Published
10.04.2017
Bul. №7

Patent
№ 115273

Method of increasing growth and output of young channel catfish (Ictalurus punctatus)

Vashchenko A. V.
Matviienko N. M.
Hrytsyniak I. I.
Tkachuk V. М.

110

Published
10.04.2017
Bul. №7

Patent
№ 115275

Method of cultivating young european grayling (Thymallus thymallus)

Kucheruk A. I.
Mruk A. I.
Hrytsyniak I. I.
Roman O. P.

111

Published
10.04.2017
Bul. №7

Patent
№ 115305

A way to increase the productivity of growing ponds

Hryhorenko T. V.
Hrytsyniak I. I.
Savenko N. M.
Bazaieva A. M.
Chuzhma N. P.
Tytova L. V.

112

Published
10.07.2017
Bul. №13

Patent
№ 117879

Method of hormonal stimulation of huchen (Hucho hucho) males

Mruk A. I.
Hrytsyniak I. I.

113

Published
11.09.2017
Bul. №17

Patent
№ 118992

Method of hormonal stimulation of huchen (Hucho hucho) females

Mruk A. I.
Hrytsyniak I. І.

114

Published
11.09.2017
Bul. №17

Patent
№ 119045
Method of improving the physiological state of carp carriers in the pre-spawing period

Hrytsyniak I. І.
Yurchak S.V.
Zabytivskyi Yu.M.
Hevkan I. I.
Simon M. Yu.

115

Published
11.09.2017
Bul. №17

Patent
№ 119046

A way to improve the quality of sexual products of carp breeders

Hrytsyniak I. І.
Yurchak S. V.
Zabytivskyi Yu. M.
Deren O. V.

116 Published
27.11.17
Bul. № 22
Patent
№ 120826
Method of increasing the growth rate and survival degree of russian sturgeon fingerlings Hrytsyniak I. І.
Zabytivskyi Yu. M.
Simon M. Yu.
117 Published
27.11.17
Bul. № 22
Patent
№ 120809
Combined feed for breeding stock of carp in the prespawning period Hrytsyniak I. І.
Yurchak S. V.
Zabytivskyi Yu. M.
Hevkan I. I.
Simon M. Yu.
118 Published 10.01.18
Bul. № 1
Patent
№ 122549  
Method of reducing the content of cadmium in fishery management reservoirs Hrytsyniak I. І.
Paraniak R.P.
Hradovych N.I.
Zabytivskyi Yu. M.
Kolesnyk N. L.
Simon M. Yu.
119 Published
10.01.18
Bul. № 1
Patent
№ 122550
Method of reducing the content of cadmium in phytoplankton in fishery management reservoirs Hrytsyniak I. І.
Paraniak R.P.
Hradovych N.I.
Zabytivskyi Yu. M.
Kolesnyk N. L.
Simon M. Yu.
120 Published
10.01.18
Bul. № 1
Patent
№ 122551  
Method of reducing the content of lead in phytoplankton in fishery management reservoirs Hrytsyniak I. І.
Paraniak R.P.
Hradovych N.I.
Zabytivskyi Yu. M.
Kolesnyk N. L.
Simon M. Yu.
121 Published
10.01.18
Bul. № 1
Patent
№ 122552
Method of reducing the content of lead in the muscle of fish Hrytsyniak I. І.
Paraniak R.P.
Hradovych N.I.
Zabytivskyi Yu. M.
Kolesnyk N. L.
Simon M. Yu.
122 Published
10.01.18
Bul. № 1
Patent
№ 122553
Method of reducing the content of cadmium in the muscle of fish Hrytsyniak I. І.
Paraniak R.P.
Hradovych N.I.
Zabytivskyi Yu. M.
Kolesnyk N. L.
Simon M. Yu.
123 Опубліковано
10.01.18
Bul. 1
Patent
№ 122554
Method of reducing the content of lead in fishery management reservoirs Hrytsyniak I. І.
Paraniak R.P.
Hradovych N.I.
Zabytivskyi Yu. M.
Kolesnyk N. L.
Simon M. Yu.
124

Published
10.12.2018
Bul. № 23/2018

Patent
№ 130532

Method for identification of sex of  brown trout (Salmo trutta) by polymerase chain reaction using specific oligonucleotide primers

Hrytsyniak I.I.
Rud Yu.P.
Buchatskiy L.P.

125

Published
25.01.2019
Bul. № 2/2019

Patent
№ 131514

Strains of infectious hematopoietic necrosis (Infectious hematopoietic necrosis virus, IHNV), strain «Ukraine» (IHNV "Ukraine" strain) vaccine for infectious hematopoietic necrosis of salmonids

Hrytsyniak I.I.
Rud Yu.P.
Buchatskiy L.P.

126

Published
25.03.2019
Bul. № 6/2019

Patent
№ 133277

Method for improving the system of antioxidant protection of russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833)  fingerlings

Hrytsyniak I. I.,
Simon M. Yu.,
Zabytivskyi Yu. M.,
Kolesnyk N. L.

127

Published
25.03.2019
Bul. № 6/2019

Patent
№ 133278

Method  to increase the level of activity of the digestive enzymes in the gastrointestinal tract of russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833) fingerlings

Hrytsyniak I. I.,
Simon M. Yu.,
Zabytivskyi Yu. M.,
Kolesnyk N. L.

128

Published 25.04.2019
Bul. № 8/2019

Patent
№ 133859

Method for normalizing lipid balance of the russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833) fingerlings

Hrytsyniak I. I.,
Simon M. Yu.,
Zabytivskyi Yu. M.,
Kolesnyk N. L.

129

Published. 25.04.2019
Bul. № 8/2019

Patent
№ 133861

Combined feed for stimulate the growth of russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833) fingerlings

Hrytsyniak I. I.,
Simon M. Yu.,
Zabytivskyi Yu. M.,
Kolesnyk N. L.

130 Published 31.08.2022
Bul. № 35/2022
Patent 
№151692
The method of forecasting the highest population fertility of ordinary fish species per unit of replenishment in fishery water bodies and their parts Hrytsyniak I. I.,
Buzevych І. Yu.,
Lytvynenko V. О.,
Khrystenko D. S.,
Kotovska H. О.,
Kolesnyk N. L.,
Simon M. Yu.
131 Published 31.08.2022
Bul. № 35/2022
Patent
№151693
The method of ensuring the largest industrial catch (in terms of weight) per unit replenishment of white bream  (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)) from the Kyiv Reservoir Hrytsyniak I. I.,
Buzevych І. Yu.,
Lytvynenko V. О.,
Khrystenko D. S.,
Kotovska H. О.,
Kolesnyk N. L.,
Simon M. Yu.
132 Published
31.08.2022
Bul. № 35/2022
Patent
№151694
The method of ensuring the greatest population fertility of white bream   (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)) in the Kyiv Reservoir using traditional net fishing Hrytsyniak I. I.,
Buzevych І. Yu.,
Lytvynenko V. О.,
Khrystenko D. S.,
Kotovska H. О.,
Kolesnyk N. L.,
Simon M. Yu.
133 Published 31.08.2022
Bul. № 35/2022
Patent
№151695
The method of forecasting the largest catch (in terms of weight) of ordinary fish species per unit of replenishment in fishery water bodies and their parts Hrytsyniak I. I.,
Buzevych І. Yu.,
Lytvynenko V. О.,
Khrystenko D. S.,
Kotovska H. О.,
Kolesnyk N. L.,
Simon M. Yu.
134 Published 25.04.2019
Bul. № 8/2019
Patent
№ 133859
Method for normalizing lipid balance of the russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833) fingerlings Hrytsyniak I. I.,
Hryhorenko T. V.,
Savenko N. M.,
Bazaieva A. M.,
Chuzhma N. P.
135 Published. 25.04.2019
Bul. № 8/2019
Patent
№ 133861
Combined feed for stimulate the growth of russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833) fingerlings Hrytsyniak I. I.,
Zabytivskyi Yu. M.,
Kolesnyk N. L.,
Simon M. Yu.,
Paraniak R. M.,
Hradovych N. I