Нормативні документи

Закони України та розпорядження Кабінету Міністрів України

 1. Закон України “Про Освіту”
 2. Закон України “Про Вищу освіту”
 3. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
 4. Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"
 5. Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"
 6. "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" (постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 261) (для аспірантів та докторантів набору після 2016 року)
 7. “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії” (постанова КМУ від 06.03.2019 р. № 167)
 8. "Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії" (постанова КМУ від 12.01.2022 р. № 44)
 9. "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій" (постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1341)
 10. "Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (постанова КМУ від 16.12.2022 р. № 1392)

Накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України

 1. Наказ МОН України № 102 від 25.01.2021 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки"
 2. Наказ МОН України № 164 від 10.02.2021 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка"
 3. Наказ МОН України №1220 від 23.09.2019 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"
 4. Наказ МОН України №40 від 12.01.2017 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”Закон України «Про вищу освіту»
 5. Наказ МОН України №174 від 06.02.2017 "Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"
 6. Наказ МОН України №952 від 05.08.2016 "Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів"
 7. Наказ МОН України №13 від 14.01.2016 "Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"
 8. Лист МОН 1/9-434 від 09.07.2018 року "Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін» та Рекомендації щодо структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни"
 9. Лист МОН України від 14.05.2020 №1/9-249 "Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій"
 10. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187)
 11. Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціаьності 207 Водні біоресурси та аквакультура для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2021 р. № 1480)
 12. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії
 13. Про ліцензування аспірантури (наказ Національної академії аграрних наук України та Інституту рибного господарства від 17.05.2016 р. № 45)
 14. Щодо складу проектної групи (наказ Національної академії аграрних наук України та Інституту рибного господарства від 23.03.2020 р. № 37)
 15. Етичний кодекс ученого України (постанова НАН України від 15.04.2009 р. № 2)

Положення та розпорядження Інституту рибного господарства НААН

 1. Оголошення про конкурсний прийом до аспірантури ІРГ НААН на 2024 рік
 2. Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту рибного господарства НААН в 2024 році
 3. Положення про приймальну комісію Інституту рибного господарства на 2022 рік
 4. Етичний кодекс ІРГ НААН
 5. Положенна про вчену раду ІРГ НААН
 6. Про створення комісії з питань академічної доброчесності та етики (наказ ІРГ НААН від 30.12.2020 р. № 148)
 7. Положення про академічну доброчесність в ІРГ НААН
 8. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти на третьому освітьому рівні в ІРГ НААН
 9. Положення про запобіганню академічного плагіату та його виявлення в наукових роботах ІРГ НААН
 10. Положення про педагогічну практику здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії ІРГ НААН
 11. Про особовий склад та створення комісії з попередження і боротьби з дискримінацією та сексуальними домаганнями (наказ ІРГ НААН від 30.12.2020 р. № 147)
 12. Положення про політику попередження та боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ІРГ НААН
 13. Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ІРГ НААН, отриманих у неформальній освіті 
 14. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в ІРГ НААН
 15. Положення про гаранта ОНП в ІРГ НААН 
 16. Положення про забезпечення права на вибір здобувачами третього освітньо наукового рівня вищої освіти навчальних дисциплін в ІРГ НААН
 17. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії та додатку до нього європейського зразка в ІРГ НААН
 18. Положення про реалізацію прав на освіту особами з особливими потребами в ІРГ НААН
 19. Розпорядження про реалізацію права на освіту особами з особливими потребами Інституту рибного господарства НААН
 20. Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти в Інституті рибного господарства НААН
 21. Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті рибного господарства НААН за спеціальностю 207 "Водні біоресурси та аквакультура"
 22. Положення про проєктні групи I групи забезпечення з розроблення та супроводження освітньо-наукових програм в Інституті рибного господарства НААН
 23. Положення про порядок розробки, затвердження, монітрингу, періодичного перегляду освітніх програм в інституті рибного господарства НААН
 24. Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти інституту рибного господарства НААН
 25. Положення про апеляцію результатів перевірки знань здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в інституті рибного господарства НААН
 26. Положення "Про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії в Інституті рибного господарства НААН"
 27. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті рибного господарства НААН
 28. Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії інституту рибного господарства НААН
 29. Положення про освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії в Інституті рибного господарства НААН
 30. ДЕКЛАРАЦІЯ про дотримання академічної доброчесності працівником в Інституті рибного господарства НААН
 31. Вимоги до дослідницької пропозиції для вступу до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти)
 32. Памятка ІРГ щодо академічної мобільності
 33. Положення про комісію з біоєтики Інституту рибного господарства НААН